Nieuwe procedure voor Beslagvrije Voet bij Belastingdienst

De Belastingdienst heeft de behandeling van het verzoek berekening / toepassing beslagvrije voet geconcentreerd in Heerlen:

Belastingdienst Toeslagen, Afdeling Invordering BVV

Postbus 4510

6401 JA Heerlen

Naar dit adres kunnen de verzoeken om de berekening van de beslagvrije voet gezonden worden. Gebruik daarbij dit formulier: verzoek_berekening_beslagvrije_voet_ov2111z2fol

In de loop van 2014 zal blijken of de Belastingdienst de beslagvrije voet meer en efficiënter zal gaan handhaven.

 

De verrekening van de huurtoeslag wordt nu binnen een maand beperkt

Uit mijn praktijk blijkt dat de Belastingdienst de verzoeken tot beëindiging of opschorting van verrekeningen huurtoeslag inmiddels in de regel binnen een maand afhandelt.

Ik ga daarbij als volgt te werk. Ik zend in viervoud:

1. een sommatiebrief

– aan de  Belastingdienst Toeslagen in Enschede (postbus en gewoon adres, aangetekend en per gewone post)

– met terugvordering van teveel ingehouden bedragen

– verzoek tot directe opschorting van de verrekening

2. een berekening van de beslagvrije voet

3. een verzoek persoonlijke betalingsregeling

Dit blijkt nu in 2014 goed te werken. In 2013 was de doorlooptijd van behandeling nog 3 tot 6 maanden. Nu wordt de verrekening binnen enkele weken opgeschort.

 

 

Ook voor de huurtoeslag geldt de beslagvrije voet

Diverse kantonrechters hebben het onlangs bevestigd. De beslagvrije voet geldt ook voor de huurtoeslag. Dat betekent dat een beslag op de huurtoeslag moet worden beperkt als de beslagvrije voet wordt overschreden.

Alleen de verhuurder mag beslag leggen op de huurtoeslag. Meestal gebeurt dit bij huurachterstanden. De huurtoeslag of het niet uitbetalen ervan moet volledig worden verdisconteerd in de berekening van de beslagvrije voet. De huurtoeslag is bedoeld voor de betaling van de lopende huur, en niet in de eerste plaats voor de betaling van een huurachterstand.

Vele duizenden burgers hebben last van beslag op de huurtoeslag. Hun rechtspositie is hiermee aanzienlijk versterkt.

Zie ook: Rechtbank Midden-Nederland, afdeling kanton; beschikking d.d. 13 december 2013, 13805 GD/4243

Met welke stukken of informatie roep je de beslagvrije voet in ?

Het inroepen van de beslagvrije voet is relatief eenvoudig. Om de beslagvrije voet in te roepen moet je de volgende informatie aan de deurwaarder, Gemeente of de (inhoudende of beslag leggende) instantie insturen.

A – de gezinssituatie (alleenstaand, alleenstaande ouder, gehuwd / samenwonend);

B – een recente inkomensspecificatie;

C – een recente huurspecificatie;

D – een recente specificatie van de zorgkosten / zorgpolis;

E – een voorschotbeschikking van de Belastingdienst inzake huur- en zorgtoeslag;

De instantie is wettelijk verplicht, nadat zij deze informatie heeft ontvangen, de beslagvrije voet uit te rekenen en – zo nodig – de beslagen of inhoudingen beperken of opheffen. In ieder geval vanaf het moment van ontvangst van de informatie moeten teveel ingehouden bedragen worden terugbetaald.

 

Hoe stop je de verrekening van huurtoeslag ?

Een veelvoorkomend euvel is de verrekening van toeslagen door de Belastingdienst, waardoor bijvoorbeeld huurtoeslag niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgekeerd.Gezinnen komen hierdoor direct in de problemen omdat huurachterstanden ontstaan.

Hiertegen valt wel iets te doen. De Beleidsregels van de Belastingdienst bepalen dat de verrekening wordt opgeschort na ontvangst van een Verzoek Betalingsregeling (zie: www.belastingdienst.nl) , een formulier waarin opgave wordt gedaan van inkomen, kosten, en schulden van de huishouding.

verzoek_betalingsregeling_uitstel_betaling_premie_v_particulieren_tg3042z6fol

Mijn ervaring is dat de Belastingdienst weliswaar traag reageert, maar uiteindelijk wel na enkele maanden de verrekening stopzet en soms met terugwerkende kracht teveel verrekende huurtoeslag terugbetaalt. Om er zeker van te zijn dat de Belastingdienst het verzoek in ontvangst neemt zend ik het formulier met begeleidende advocatenbrief met een beroep op de beslagvrije voet zowel aan het postbusadres als het kantooradres van de Belastingdienst / Toeslagen te Enschede, en zowel aangetekend als per gewone post.

Bij welke instanties de beslagvrije voet in te roepen ?

3.1 Beslag door de deurwaarder

De deurwaarder overhandigt bij beslaglegging vaak een formulier waarop de debiteur de inkomensgegevens moet invullen (art. 475g Rv.). De deurwaarder zal dan de beslagvrije voet berekenen. Hij is daartoe wettelijk verplicht.

Als met de beslagvrije voet geen rekening wordt gehouden, kan de debiteur alsnog de inkomensgegevens insturen met het verzoek per direct de beslagvrije voet in te laten gaan. De deurwaarder zal hierna het beslag moeten beperken.

Het insturen van de gegevens betreffende inkomen, huur- en zorgkosten kan worden gedaan door de debiteur zelf, een hulpverlener, het juridisch loket of een advocaat. Een formulier voor het aanvragen, aanpassen of wijzigen van de beslagvrije voet is te vinden op www.schuldinfo.nl.

 

3.2 Inhouding of verrekening door de Gemeente

De Gemeente kan bij terugvordering of opgelegde boete een deel van de (bijstands)uitkering inhouden, zodat de vordering wordt geïncasseerd. De beslagvrije voet wordt daarin niet automatisch meegenomen. Pas als de uitkeringsgerechtigde per brief de beslagvrije voet inroept, en gegevens over huishouden, inkomen, huur- en zorgkosten toezendt, zal de Gemeente de inhouding of de verrekening hierin meenemen. Bij tijdelijke of blijvende verlaging van de uitkering wegens een zgn. maatregel geldt de beslagvrije voet niet.

Het fraudebeleid van de Gemeenten is per 1 januari 2013 veel strenger geworden. De Fraudewet bepaalt dat bij een opgelegde boete na recidive de beslagvrije voet niet steeds wordt gehanteerd. Een of zelf meer maanduitkeringen kunnen dan worden ingehouden. Bij inhouding  wegens een terugvordering van de uitkering wordt de beslagvrije voet wel in acht genomen.

Het insturen van de gegevens betreffende inkomen, huur- en zorgkosten kan worden gedaan door de debiteur zelf, een hulpverlener, het juridisch loket of een advocaat. Een formulier voor het aanvragen, aanpassen of wijzigen van de beslagvrije voet is te vinden op www.schuldinfo.nl. Meer informatie over gemeentelijke verordeningen inzake handhaving is te vinden op www.klientenraad.com onder kopje “HandboekSoZaWe”.

 

3.3 Inhouding of verrekening door het UWV

Het UWV kan bij terugvordering of opgelegde boete een deel van de uitkering inhouden of verrekenen. De beslagvrije voet wordt daarin niet automatisch meegenomen. Pas als de uitkeringsgerechtigde per brief de beslagvrije voet inroept en de gegevens over huishouden, inkomen, huur- en zorgkosten toezendt, zal het UWV hiermee rekening houden.

Het fraudebeleid van het UWV is per 1 januari 2013 veel strenger geworden. De Fraudewet bepaalt dat bij een opgelegde boete na recidive de beslagvrije voet niet steeds wordt gehanteerd. Een of zelf meer maanduitkeringen kunnen dan worden ingehouden. Bij inhouding  wegens terugvordering wordt de beslagvrije voet wel in acht genomen.

Het insturen van de gegevens betreffende inkomen, huur en zorgtoeslag kan worden gedaan door de debiteur zelf, een hulpverlener, het juridisch loket of een advocaat. Een formulier voor het aanvragen, aanpassen of wijzigen van de beslagvrije voet is te vinden op www.schuldinfo.nl.

 

3.4 Inhouding of verrekening door de SVB (Sociale Verzekeringsbank)

De SVB kan bij terugvordering of opgelegde boete op de AOW uitkering inhouden of verrekenen.  Met de beslagvrije voet wordt niet automatisch rekening gehouden. Pas als de uitkeringsgerechtigde per brief of speciaal formulier van de SVB de beslagvrije voet inroept en de gegevens over huishouden, inkomens, huur en zorgkosten toezendt, zal de SVB de inhouding of verrekening hierin meenemen. Na ontvangst van een brief stuurt het SVB vaak een formulier toe waarin alle gegevens kunnen worden ingevuld.

Het insturen van de gegevens betreffende inkomen, huur- en ziektekosten kan worden gedaan door de debiteur zelf, een hulpverlener, het juridisch loket of een advocaat. Een formulier voor het aanvragen, aanpassen of wijzigen van de beslagvrije voet is te vinden op www.schuldinfo.nl.

 

3.5 Inhouding of verrekening door de Fiscus

De Fiscus kan bij terugvordering van belastingen de toeslagen (huur- en zorgtoeslag) inhouden of verrekenen. Met de beslagvrije voet wordt daarbij niet automatisch rekening gehouden. Pas als de uitkeringsgerechtigde per formulier een verzoek doet om de zgn. betalingscapaciteit te bepalen en vervolgens de beslagvrije voet in acht te nemen, zal de Fiscus de betalingscapaciteit berekenen en de inhouding of verrekening van de toeslag beëindigen.

Het (eventueel digitaal) insturen van de gegevens betreffende inkomen, huur- en ziektekosten naar de Fiscus kan worden gedaan door de debiteur zelf, een hulpverlener, het juridisch loket of een advocaat. Een formulier voor het aanvragen, aanpassen of wijzigen van de beslagvrije voet bij de Fiscus is te vinden op www.belastingdienst.nl.  

 

3.6 Invordering door het CJIB

Het CJIB is een grote organisatie die voor de overheid verkeersboetes maar ook strafrechtelijke vorderingen (ontnemingsmaatregelen) int. Ook het CJIB moet de beslagvrije voet respecteren. Stuur de gegevens met betrekking tot de hoogte van inkomen / uitkering, gegevens over huur, huurtoeslag, zorgpremie en zorgtoeslag in met een beroep op de beslagvrije voet. De debiteur zelf, een hulpverlener, het juridisch loket of een advocaat kan hiervoor zorgen.

 

3.7 De bewindvoerder

Personen die onder bewind zijn gesteld hebben een bewindvoerder. Regelmatig wordt de klacht gehoord dat te weinig aan weekgeld wordt uitgekeerd (bijvoorbeeld € 40). De praktijk wijst uit dat de bewindvoerder de beslagvrije voet kan herberekenen, waardoor er meer geld overblijft voor de onder bewind gestelde. Vraag de bewindvoerder om een berekening van de beslagvrije voet en om een overzicht van wat per maand overblijft.

 

3.8 Invordering door het CVZ

Het CVZ int in geval van betalingsachterstand terzake van de ziektekostenpremie een zgn. bestuursrechterlijke premie (130% van de premie zorgpremie) en hoeft daarbij geen rekening te houden met de beslagvrije voet. Tegen de overige schuldeisers kan de in dat geval verhoogde beslagvrije voet wel volledig worden tegengeworpen. Meer informatie is te vinden op www.schuldinfo.nl en onder 3.1 van de handleiding.

 

Hoe hoog is de beslagvrije voet ?

De hoogte van de beslagvrije voet is afhankelijk van de gezinssamenstelling, het inkomen en de maandelijkse lasten. Als vuistregel voor het absolute bestaansminimum of de beslagvrije voet geldt 90% van de bijstandsnorm (art. 475d lid 1 Rv.), met eventuele bijstelling naar boven wegens hoge ziektekosten en woonlasten (art. 475d lid 5 Rv.). De wet bepaalt dat de beslagvrije voet wordt verhoogd met de premie ziektekostenverzekering verminderd met de zorgtoeslag (en met een zgn. normpremie) en verder dat de beslagvrije voet wordt verhoogd met de woonkosten verminderd met de huurtoeslag. Dit klinkt ingewikkeld, maar in de praktijk kan de beslagvrije voet eenvoudig worden berekend met het rekenprogramma, dat te vinden is op www.schuldinfo.nl, onder ‘beslagvrije voet’. (zie bijlage blz.8) De meeste mensen maken gebruik van het rekenprogramma op www.schuldinfo.nl.

 

Vanaf  1 juli 2013 gelden in veel situaties de volgende bijstandsnormen (incl. vakantiegeld !):

Alleenstaande:  21 jaar tot  AOW: 926,46 (90% = € 833,82);

Alleenstaande ouder: 21 jaar tot AOW: 1.191,18 (90% = € 1.072,06);

Echtpaar: 21 tot AOW: 1.323,53. (90% = € 1.191,17).

Als uitgangspunt voor het bestaansminimum kan dus in veel gevallen de boven genoemde 90% van de bijstandsnorm worden gehanteerd. Bepaalde factoren zoals een huur boven       € 450 veroorzaken een hogere beslagvrije voet. In meer dan 50% van de gevallen is de beslagvrije voet hoger dan de bijstandsnorm. De beslagvrije voet is niet moeilijk te berekenen. Een rekenprogramma voor de beslagvrije voet is te vinden op www.schuldinfo.nl.  Zie ook de bijlage op blz.8 van de handleiding. Bij het bepalen van de beslagvrije voet (90% van de bijstandsnorm) wordt de gemeentelijke toeslag en de vakantietoeslag meegerekend. De gedetailleerde gegevens over de bijstandsnorm kunnen worden gevonden op www. st-ab.nl of www.rijksoverheid.nl.

Hoe werkt de bescherming van het bestaansminimum ?

Te vaak komt het voor dat iemand vanwege inhoudingen of beslag 50 tot zelfs 250 per maand te weinig ontvangt. Dit is niet nodig. Het probleem kan vaak worden opgelost door gegevens over huishouden, inkomen, huur / huurtoeslag en zorgpremie / zorgtoeslag per gewone brief of met een speciaal formulier te sturen naar de deurwaarder, de  uitkeringsinstantie, de Belastingdienst of het CJIB. De uitkeringsinstantie of deurwaarder (beide overheidsinstanties) moet na ontvangst van deze gegevens de beslagvrije voet berekenen en de inhouding aanpassen aan de beslagvrije voet.  De ervaring leert dat de instanties vervolgens de beslagvrije voet correct toepassen. (bijlage blz. 8)

Deze actie is relatief eenvoudig en het resultaat is vaak effectief. De ervaring leert dat met het insturen van de correcte gegevens een maandinkomen weer kan worden opgehoogd tot minimaal 90% van de bijstandsnorm.  Hierna volgt een overzicht van veel voorkomende situaties.

Bescherming van het bestaansminimum, de beslagvrije voet

Iedereen heeft recht op een gegarandeerd bestaansminimum. Dit is een grondrecht. 

Als er beslag wordt gelegd op inkomen (denk aan loon of uitkering) dan heeft men recht op het gegarandeerde bestaansminimum, ofwel op de zogenaamde beslagvrije voet. Dit is het deel van het inkomen waarop geen beslag gelegd mag worden door uitkeringsinstanties en deurwaarders. De beslagvrije voet bedraagt minimaal 90% van de bijstandsnorm. De wetgever vindt dat iedereen recht heeft op een minimaal inkomen voor levensonderhoud en vaste lasten, ook als er nog schulden afbetaald moeten worden. Dit is een grondrecht voor iedereen in Nederland. Veel mensen weten dit niet of beseffen dit onvoldoende. Onlangs heeft de Nationale Ombudsman in de media met klem op deze bescherming gewezen. (www.nationaleombudsman.nl)

In geval van beslaglegging, terugvordering of inhouding op loon of uitkering kan iedereen een beroep doen op de bescherming inzake de beslagvrije voet, die een bestaan op (90% van het) bijstandsniveau garandeert.  Deze bescherming gaat niet automatisch in. Om deze wettelijke bescherming te ontvangen moet de beslagvrije voet worden ingeroepen bij de deurwaarder of de uitkeringsinstantie. Om de hoogte van de beslagvrije voet te berekenen heeft de deurwaarder of uitkeringsinstantie gegevens nodig over onder meer gezinssamenstelling, het inkomen en de maandelijkse huur- en zorglasten. Als deze correct worden verstrekt, is de bescherming meestal gewaarborgd.

Hierna volgt een korte handleiding over de bescherming van de beslagvrije voet, en over hoe deze moet worden afgedwongen.