Bij welke instanties de beslagvrije voet in te roepen ?

3.1 Beslag door de deurwaarder

De deurwaarder overhandigt bij beslaglegging vaak een formulier waarop de debiteur de inkomensgegevens moet invullen (art. 475g Rv.). De deurwaarder zal dan de beslagvrije voet berekenen. Hij is daartoe wettelijk verplicht.

Als met de beslagvrije voet geen rekening wordt gehouden, kan de debiteur alsnog de inkomensgegevens insturen met het verzoek per direct de beslagvrije voet in te laten gaan. De deurwaarder zal hierna het beslag moeten beperken.

Het insturen van de gegevens betreffende inkomen, huur- en zorgkosten kan worden gedaan door de debiteur zelf, een hulpverlener, het juridisch loket of een advocaat. Een formulier voor het aanvragen, aanpassen of wijzigen van de beslagvrije voet is te vinden op www.schuldinfo.nl.

 

3.2 Inhouding of verrekening door de Gemeente

De Gemeente kan bij terugvordering of opgelegde boete een deel van de (bijstands)uitkering inhouden, zodat de vordering wordt geïncasseerd. De beslagvrije voet wordt daarin niet automatisch meegenomen. Pas als de uitkeringsgerechtigde per brief de beslagvrije voet inroept, en gegevens over huishouden, inkomen, huur- en zorgkosten toezendt, zal de Gemeente de inhouding of de verrekening hierin meenemen. Bij tijdelijke of blijvende verlaging van de uitkering wegens een zgn. maatregel geldt de beslagvrije voet niet.

Het fraudebeleid van de Gemeenten is per 1 januari 2013 veel strenger geworden. De Fraudewet bepaalt dat bij een opgelegde boete na recidive de beslagvrije voet niet steeds wordt gehanteerd. Een of zelf meer maanduitkeringen kunnen dan worden ingehouden. Bij inhouding  wegens een terugvordering van de uitkering wordt de beslagvrije voet wel in acht genomen.

Het insturen van de gegevens betreffende inkomen, huur- en zorgkosten kan worden gedaan door de debiteur zelf, een hulpverlener, het juridisch loket of een advocaat. Een formulier voor het aanvragen, aanpassen of wijzigen van de beslagvrije voet is te vinden op www.schuldinfo.nl. Meer informatie over gemeentelijke verordeningen inzake handhaving is te vinden op www.klientenraad.com onder kopje “HandboekSoZaWe”.

 

3.3 Inhouding of verrekening door het UWV

Het UWV kan bij terugvordering of opgelegde boete een deel van de uitkering inhouden of verrekenen. De beslagvrije voet wordt daarin niet automatisch meegenomen. Pas als de uitkeringsgerechtigde per brief de beslagvrije voet inroept en de gegevens over huishouden, inkomen, huur- en zorgkosten toezendt, zal het UWV hiermee rekening houden.

Het fraudebeleid van het UWV is per 1 januari 2013 veel strenger geworden. De Fraudewet bepaalt dat bij een opgelegde boete na recidive de beslagvrije voet niet steeds wordt gehanteerd. Een of zelf meer maanduitkeringen kunnen dan worden ingehouden. Bij inhouding  wegens terugvordering wordt de beslagvrije voet wel in acht genomen.

Het insturen van de gegevens betreffende inkomen, huur en zorgtoeslag kan worden gedaan door de debiteur zelf, een hulpverlener, het juridisch loket of een advocaat. Een formulier voor het aanvragen, aanpassen of wijzigen van de beslagvrije voet is te vinden op www.schuldinfo.nl.

 

3.4 Inhouding of verrekening door de SVB (Sociale Verzekeringsbank)

De SVB kan bij terugvordering of opgelegde boete op de AOW uitkering inhouden of verrekenen.  Met de beslagvrije voet wordt niet automatisch rekening gehouden. Pas als de uitkeringsgerechtigde per brief of speciaal formulier van de SVB de beslagvrije voet inroept en de gegevens over huishouden, inkomens, huur en zorgkosten toezendt, zal de SVB de inhouding of verrekening hierin meenemen. Na ontvangst van een brief stuurt het SVB vaak een formulier toe waarin alle gegevens kunnen worden ingevuld.

Het insturen van de gegevens betreffende inkomen, huur- en ziektekosten kan worden gedaan door de debiteur zelf, een hulpverlener, het juridisch loket of een advocaat. Een formulier voor het aanvragen, aanpassen of wijzigen van de beslagvrije voet is te vinden op www.schuldinfo.nl.

 

3.5 Inhouding of verrekening door de Fiscus

De Fiscus kan bij terugvordering van belastingen de toeslagen (huur- en zorgtoeslag) inhouden of verrekenen. Met de beslagvrije voet wordt daarbij niet automatisch rekening gehouden. Pas als de uitkeringsgerechtigde per formulier een verzoek doet om de zgn. betalingscapaciteit te bepalen en vervolgens de beslagvrije voet in acht te nemen, zal de Fiscus de betalingscapaciteit berekenen en de inhouding of verrekening van de toeslag beëindigen.

Het (eventueel digitaal) insturen van de gegevens betreffende inkomen, huur- en ziektekosten naar de Fiscus kan worden gedaan door de debiteur zelf, een hulpverlener, het juridisch loket of een advocaat. Een formulier voor het aanvragen, aanpassen of wijzigen van de beslagvrije voet bij de Fiscus is te vinden op www.belastingdienst.nl.  

 

3.6 Invordering door het CJIB

Het CJIB is een grote organisatie die voor de overheid verkeersboetes maar ook strafrechtelijke vorderingen (ontnemingsmaatregelen) int. Ook het CJIB moet de beslagvrije voet respecteren. Stuur de gegevens met betrekking tot de hoogte van inkomen / uitkering, gegevens over huur, huurtoeslag, zorgpremie en zorgtoeslag in met een beroep op de beslagvrije voet. De debiteur zelf, een hulpverlener, het juridisch loket of een advocaat kan hiervoor zorgen.

 

3.7 De bewindvoerder

Personen die onder bewind zijn gesteld hebben een bewindvoerder. Regelmatig wordt de klacht gehoord dat te weinig aan weekgeld wordt uitgekeerd (bijvoorbeeld € 40). De praktijk wijst uit dat de bewindvoerder de beslagvrije voet kan herberekenen, waardoor er meer geld overblijft voor de onder bewind gestelde. Vraag de bewindvoerder om een berekening van de beslagvrije voet en om een overzicht van wat per maand overblijft.

 

3.8 Invordering door het CVZ

Het CVZ int in geval van betalingsachterstand terzake van de ziektekostenpremie een zgn. bestuursrechterlijke premie (130% van de premie zorgpremie) en hoeft daarbij geen rekening te houden met de beslagvrije voet. Tegen de overige schuldeisers kan de in dat geval verhoogde beslagvrije voet wel volledig worden tegengeworpen. Meer informatie is te vinden op www.schuldinfo.nl en onder 3.1 van de handleiding.