Categoriearchief: Geen categorie

Opheffing conservatoir beslag

Het is goed om te weten dat er diverse gronden zijn om een conservatoir (bewarend) beslag op te heffen. Deze staan vermeld in artikel 705 Rv. Indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van de vordering blijkt of als het beslag onnodig is, kan het beslag bij kort geding worden opgeheven. Als een bankgarantie wordt aangeboden, zal eveneens het beslag veelal worden opgeheven.

In een boeiende uitspraak is bepaald dat als de beslagrechter verkeerd is ingelicht (21 Rv.) in het beslagrekest, dan is dit eveneens een opheffingsgrond. (Vzr. Den Haag 17 juli 2013, PRG 2013/269 (X/Petfood Opmeer)

 

Bankbeslag en beslagvrije voet

Het lijkt een trend te zijn dat deurwaarders vaker beslag leggen op de bankrekening kort nadat loon of uitkering is overgemaakt. Naarmate de beslagvrije voet beter is afgeschermd, wordt dit zgn. bankbeslag vaker uitgeprobeerd. Al is dit vaak indirect in strijd met de beslagvrije voet, verboden is het in veel gevallen niet.

Drie tips:

  • Zorg dat de rond de 22e van de maand bijgeboekte bedragen (uit loon of uitkering) direct worden opgenomen, of dat de vaste lasten direct voldaan worden.
  • Confronteer de deurwaarder met de beslagvrije voet en deel mee dat (een volgend) bankbeslag hoe dan ook onrechtmatig is.
  • Ga een betalingsregeling aan.

 

De kostendelersnorm wordt toch niet maatgevend voor de beslagvrije voet

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de beslagvrije voet zou worden berekend op grond van de per 1 juli 2015 geldende kostendelersnorm. Omdat een en ander op grote uitvoeringsproblemen zou kunnen uitlopen, is in juni 2015 op de valreep besloten om hiervan af te zien. Voorlopig blijft de berekening van de beslagvrije voet bij het oude. Wel heeft Staatssecretaris Klijnsma aangekondigd om de berekening van de beslagvrije voet op termijn aanzienlijk te vereenvoudigen.

Verbetering van handhaving beslagvrije voet door de Belastingdienst

In de praktijk zie ik sinds medio 2014 aanzienlijke verbeteringen inzake de toepassing van de beslagvrije voet door de Belastingdienst. In 2013 was het beleid van de Belastingdienst nog diffuus en de uitvoering chaotisch.

In 2013 werd de Leidraad Invordering gewijzigd. “Als de belastingschuldige aannemelijk maakt, dat hij vanwege de toepassing van de overheidsvordering … een lager bedrag overhoudt dan overeenkomt met de voor hem geldende beslagvrije voet, maakt de ontvanger de overheidsvordering op verzoek van de belastingschuldige in zoverre ongedaan … ”

Bij inzending van een Formulier beslagvrije voet aan de Belastingdienst te Heerlen met de relevante informatie inzake huishouden, inkomen en vermogen wordt de verrekening van toeslagen nu vaak binnen een tot twee maanden gecorrigeerd. Het is aan te bevelen daarbij een terugvorderingsclaim in te dienen.

 

Controleer steeds hoge deurwaarderskosten

Het komt regelmatig voor dat de door de deurwaarder in rekening gebrachte executiekosten een veelvoud zijn van de hoofdsom waarin de debiteur is veroordeeld. Het gezond verstand zegt dat dit onredelijk is, de deurwaarder zegt dat dit ‘wettelijke’ kosten zijn.

De kosten van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders zijn vastgelegd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders van 4 juli 2001.  Het gaat dan om de betekening van exploten, het leggen van beslagen, de administratie van beslagen, advertentiekosten, het opvragen van informatie, etc.

De deurwaarder handelt op basis van een wettelijke taak en de kosten zijn bij besluit vastgelegd. Omdat de deurwaarder aanzienlijke vrijheid heeft bij het bepalen van de maatregelen is het goed om de kosten van de deurwaarder kritisch te beoordelen. Als de kosten hoog zijn, vraag dan een specificatie van de kosten en toets of de kosten niet onnodig zijn gemaakt.

Als de deurwaarder te hoge kosten in rekening brengt en hij deze niet corrigeert kan een klacht worden ingediend bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarder te Amsterdam.

Nieuwe procedure voor Beslagvrije Voet bij Belastingdienst

De Belastingdienst heeft de behandeling van het verzoek berekening / toepassing beslagvrije voet geconcentreerd in Heerlen:

Belastingdienst Toeslagen, Afdeling Invordering BVV

Postbus 4510

6401 JA Heerlen

Naar dit adres kunnen de verzoeken om de berekening van de beslagvrije voet gezonden worden. Gebruik daarbij dit formulier: verzoek_berekening_beslagvrije_voet_ov2111z2fol

In de loop van 2014 zal blijken of de Belastingdienst de beslagvrije voet meer en efficiënter zal gaan handhaven.

 

Ook voor de huurtoeslag geldt de beslagvrije voet

Diverse kantonrechters hebben het onlangs bevestigd. De beslagvrije voet geldt ook voor de huurtoeslag. Dat betekent dat een beslag op de huurtoeslag moet worden beperkt als de beslagvrije voet wordt overschreden.

Alleen de verhuurder mag beslag leggen op de huurtoeslag. Meestal gebeurt dit bij huurachterstanden. De huurtoeslag of het niet uitbetalen ervan moet volledig worden verdisconteerd in de berekening van de beslagvrije voet. De huurtoeslag is bedoeld voor de betaling van de lopende huur, en niet in de eerste plaats voor de betaling van een huurachterstand.

Vele duizenden burgers hebben last van beslag op de huurtoeslag. Hun rechtspositie is hiermee aanzienlijk versterkt.

Zie ook: Rechtbank Midden-Nederland, afdeling kanton; beschikking d.d. 13 december 2013, 13805 GD/4243

Met welke stukken of informatie roep je de beslagvrije voet in ?

Het inroepen van de beslagvrije voet is relatief eenvoudig. Om de beslagvrije voet in te roepen moet je de volgende informatie aan de deurwaarder, Gemeente of de (inhoudende of beslag leggende) instantie insturen.

A – de gezinssituatie (alleenstaand, alleenstaande ouder, gehuwd / samenwonend);

B – een recente inkomensspecificatie;

C – een recente huurspecificatie;

D – een recente specificatie van de zorgkosten / zorgpolis;

E – een voorschotbeschikking van de Belastingdienst inzake huur- en zorgtoeslag;

De instantie is wettelijk verplicht, nadat zij deze informatie heeft ontvangen, de beslagvrije voet uit te rekenen en – zo nodig – de beslagen of inhoudingen beperken of opheffen. In ieder geval vanaf het moment van ontvangst van de informatie moeten teveel ingehouden bedragen worden terugbetaald.

 

Hoe stop je de verrekening van huurtoeslag ?

Een veelvoorkomend euvel is de verrekening van toeslagen door de Belastingdienst, waardoor bijvoorbeeld huurtoeslag niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgekeerd.Gezinnen komen hierdoor direct in de problemen omdat huurachterstanden ontstaan.

Hiertegen valt wel iets te doen. De Beleidsregels van de Belastingdienst bepalen dat de verrekening wordt opgeschort na ontvangst van een Verzoek Betalingsregeling (zie: www.belastingdienst.nl) , een formulier waarin opgave wordt gedaan van inkomen, kosten, en schulden van de huishouding.

verzoek_betalingsregeling_uitstel_betaling_premie_v_particulieren_tg3042z6fol

Mijn ervaring is dat de Belastingdienst weliswaar traag reageert, maar uiteindelijk wel na enkele maanden de verrekening stopzet en soms met terugwerkende kracht teveel verrekende huurtoeslag terugbetaalt. Om er zeker van te zijn dat de Belastingdienst het verzoek in ontvangst neemt zend ik het formulier met begeleidende advocatenbrief met een beroep op de beslagvrije voet zowel aan het postbusadres als het kantooradres van de Belastingdienst / Toeslagen te Enschede, en zowel aangetekend als per gewone post.

Bij welke instanties de beslagvrije voet in te roepen ?

3.1 Beslag door de deurwaarder

De deurwaarder overhandigt bij beslaglegging vaak een formulier waarop de debiteur de inkomensgegevens moet invullen (art. 475g Rv.). De deurwaarder zal dan de beslagvrije voet berekenen. Hij is daartoe wettelijk verplicht.

Als met de beslagvrije voet geen rekening wordt gehouden, kan de debiteur alsnog de inkomensgegevens insturen met het verzoek per direct de beslagvrije voet in te laten gaan. De deurwaarder zal hierna het beslag moeten beperken.

Het insturen van de gegevens betreffende inkomen, huur- en zorgkosten kan worden gedaan door de debiteur zelf, een hulpverlener, het juridisch loket of een advocaat. Een formulier voor het aanvragen, aanpassen of wijzigen van de beslagvrije voet is te vinden op www.schuldinfo.nl.

 

3.2 Inhouding of verrekening door de Gemeente

De Gemeente kan bij terugvordering of opgelegde boete een deel van de (bijstands)uitkering inhouden, zodat de vordering wordt geïncasseerd. De beslagvrije voet wordt daarin niet automatisch meegenomen. Pas als de uitkeringsgerechtigde per brief de beslagvrije voet inroept, en gegevens over huishouden, inkomen, huur- en zorgkosten toezendt, zal de Gemeente de inhouding of de verrekening hierin meenemen. Bij tijdelijke of blijvende verlaging van de uitkering wegens een zgn. maatregel geldt de beslagvrije voet niet.

Het fraudebeleid van de Gemeenten is per 1 januari 2013 veel strenger geworden. De Fraudewet bepaalt dat bij een opgelegde boete na recidive de beslagvrije voet niet steeds wordt gehanteerd. Een of zelf meer maanduitkeringen kunnen dan worden ingehouden. Bij inhouding  wegens een terugvordering van de uitkering wordt de beslagvrije voet wel in acht genomen.

Het insturen van de gegevens betreffende inkomen, huur- en zorgkosten kan worden gedaan door de debiteur zelf, een hulpverlener, het juridisch loket of een advocaat. Een formulier voor het aanvragen, aanpassen of wijzigen van de beslagvrije voet is te vinden op www.schuldinfo.nl. Meer informatie over gemeentelijke verordeningen inzake handhaving is te vinden op www.klientenraad.com onder kopje “HandboekSoZaWe”.

 

3.3 Inhouding of verrekening door het UWV

Het UWV kan bij terugvordering of opgelegde boete een deel van de uitkering inhouden of verrekenen. De beslagvrije voet wordt daarin niet automatisch meegenomen. Pas als de uitkeringsgerechtigde per brief de beslagvrije voet inroept en de gegevens over huishouden, inkomen, huur- en zorgkosten toezendt, zal het UWV hiermee rekening houden.

Het fraudebeleid van het UWV is per 1 januari 2013 veel strenger geworden. De Fraudewet bepaalt dat bij een opgelegde boete na recidive de beslagvrije voet niet steeds wordt gehanteerd. Een of zelf meer maanduitkeringen kunnen dan worden ingehouden. Bij inhouding  wegens terugvordering wordt de beslagvrije voet wel in acht genomen.

Het insturen van de gegevens betreffende inkomen, huur en zorgtoeslag kan worden gedaan door de debiteur zelf, een hulpverlener, het juridisch loket of een advocaat. Een formulier voor het aanvragen, aanpassen of wijzigen van de beslagvrije voet is te vinden op www.schuldinfo.nl.

 

3.4 Inhouding of verrekening door de SVB (Sociale Verzekeringsbank)

De SVB kan bij terugvordering of opgelegde boete op de AOW uitkering inhouden of verrekenen.  Met de beslagvrije voet wordt niet automatisch rekening gehouden. Pas als de uitkeringsgerechtigde per brief of speciaal formulier van de SVB de beslagvrije voet inroept en de gegevens over huishouden, inkomens, huur en zorgkosten toezendt, zal de SVB de inhouding of verrekening hierin meenemen. Na ontvangst van een brief stuurt het SVB vaak een formulier toe waarin alle gegevens kunnen worden ingevuld.

Het insturen van de gegevens betreffende inkomen, huur- en ziektekosten kan worden gedaan door de debiteur zelf, een hulpverlener, het juridisch loket of een advocaat. Een formulier voor het aanvragen, aanpassen of wijzigen van de beslagvrije voet is te vinden op www.schuldinfo.nl.

 

3.5 Inhouding of verrekening door de Fiscus

De Fiscus kan bij terugvordering van belastingen de toeslagen (huur- en zorgtoeslag) inhouden of verrekenen. Met de beslagvrije voet wordt daarbij niet automatisch rekening gehouden. Pas als de uitkeringsgerechtigde per formulier een verzoek doet om de zgn. betalingscapaciteit te bepalen en vervolgens de beslagvrije voet in acht te nemen, zal de Fiscus de betalingscapaciteit berekenen en de inhouding of verrekening van de toeslag beëindigen.

Het (eventueel digitaal) insturen van de gegevens betreffende inkomen, huur- en ziektekosten naar de Fiscus kan worden gedaan door de debiteur zelf, een hulpverlener, het juridisch loket of een advocaat. Een formulier voor het aanvragen, aanpassen of wijzigen van de beslagvrije voet bij de Fiscus is te vinden op www.belastingdienst.nl.  

 

3.6 Invordering door het CJIB

Het CJIB is een grote organisatie die voor de overheid verkeersboetes maar ook strafrechtelijke vorderingen (ontnemingsmaatregelen) int. Ook het CJIB moet de beslagvrije voet respecteren. Stuur de gegevens met betrekking tot de hoogte van inkomen / uitkering, gegevens over huur, huurtoeslag, zorgpremie en zorgtoeslag in met een beroep op de beslagvrije voet. De debiteur zelf, een hulpverlener, het juridisch loket of een advocaat kan hiervoor zorgen.

 

3.7 De bewindvoerder

Personen die onder bewind zijn gesteld hebben een bewindvoerder. Regelmatig wordt de klacht gehoord dat te weinig aan weekgeld wordt uitgekeerd (bijvoorbeeld € 40). De praktijk wijst uit dat de bewindvoerder de beslagvrije voet kan herberekenen, waardoor er meer geld overblijft voor de onder bewind gestelde. Vraag de bewindvoerder om een berekening van de beslagvrije voet en om een overzicht van wat per maand overblijft.

 

3.8 Invordering door het CVZ

Het CVZ int in geval van betalingsachterstand terzake van de ziektekostenpremie een zgn. bestuursrechterlijke premie (130% van de premie zorgpremie) en hoeft daarbij geen rekening te houden met de beslagvrije voet. Tegen de overige schuldeisers kan de in dat geval verhoogde beslagvrije voet wel volledig worden tegengeworpen. Meer informatie is te vinden op www.schuldinfo.nl en onder 3.1 van de handleiding.