Beslagvrije voet geldt in de toekomst ook bij bankbeslag

Zes grote overheidsorganisaties en gerechtsdeurwaarders hebben onlangs afgesproken om de beslagvrije voet ook te respecteren bij het zgn. bankbeslag, beslag op de bankrekening van de debiteur. De Ombudsman heeft de Staatssecretaris mw. Klijnsma opgeroepen om dit zo spoedig mogelijk in een wetsvoorstel te realiseren.

Per jaar wordt naar schatting 450.000 keer bankbeslag gelegd. Zeer geregeld wordt op deze wijze de beslagvrije voet omzeild en komt de debiteur onder het wettelijk bestaansminimum te leven. De wet verbiedt deze gang van zaken niet, en de rechtspraak is hierover verdeeld.

Mag de Belastingdienst toeslagen verrekenen ?

De Belastingdienst gaat soms over tot het verrekenen van toeslagen met ernstige gevolgen voor bijvoorbeeld de huurbetaling. Mag de Belastingdienst overgaan tot verrekenen ? Ja, dat mag, maar je kunt er wel iets tegen doen. Als je een Verzoek Betalingsregeling indient of een Verzoek Berekening Beslagvrije Voet, dan zal de Belastingdienst veelal overgaan tot beperking of stopzetting van de verrekening. Op de website van de Belastingdienst vind je formulieren die je kunt insturen. Mijn ervaring is, dat – als je de druk hoog opvoert – de Belastingdienst de verrekening beperkt of stopt.

Opheffing conservatoir beslag

Het is goed om te weten dat er diverse gronden zijn om een conservatoir (bewarend) beslag op te heffen. Deze staan vermeld in artikel 705 Rv. Indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van de vordering blijkt of als het beslag onnodig is, kan het beslag bij kort geding worden opgeheven. Als een bankgarantie wordt aangeboden, zal eveneens het beslag veelal worden opgeheven.

In een boeiende uitspraak is bepaald dat als de beslagrechter verkeerd is ingelicht (21 Rv.) in het beslagrekest, dan is dit eveneens een opheffingsgrond. (Vzr. Den Haag 17 juli 2013, PRG 2013/269 (X/Petfood Opmeer)

 

Bankbeslag en beslagvrije voet

Het lijkt een trend te zijn dat deurwaarders vaker beslag leggen op de bankrekening kort nadat loon of uitkering is overgemaakt. Naarmate de beslagvrije voet beter is afgeschermd, wordt dit zgn. bankbeslag vaker uitgeprobeerd. Al is dit vaak indirect in strijd met de beslagvrije voet, verboden is het in veel gevallen niet.

Drie tips:

  • Zorg dat de rond de 22e van de maand bijgeboekte bedragen (uit loon of uitkering) direct worden opgenomen, of dat de vaste lasten direct voldaan worden.
  • Confronteer de deurwaarder met de beslagvrije voet en deel mee dat (een volgend) bankbeslag hoe dan ook onrechtmatig is.
  • Ga een betalingsregeling aan.

 

Wetsvoorstel Beslagvrije Voet

De verwachting is dat het wettelijke systeem van de beslagvrije voet in 2017 zal worden aangepast en sterkt vereenvoudigd. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in haar brief aan de Tweede Kamer d.d. 23 december 2015 een beeld geschetst voor de toekomstige regeling.  Een wetsvoorstel wordt in de tweede helft van 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Hoe komt het nieuwe systeem eruit te zien ?

  • Hoofdregel is dat voor mensen met een netto-inkomen boven het grensbedrag (waarboven mensen geen recht meer hebben op huur- dan wel zorgtoeslag) de beslagvrije voet – afhankelijk van de leefsituatie – een vast bedrag is.
  • Voor mensen met een netto-inkomen onder het grensbedrag is de beslagvrije voet een vast bedrag plus een percentage van het inkomen.
  • Indien sprake is van een netto-inkomen dat lager ligt dan de op basis van dit systeem vastgestelde beslagvrije voet, is de beslagvrije voet een vast percentage van het netto-inkomen. Hierdoor heeft iedereen, hoe gering in sommige gevallen ook, een financiële prikkel om aanzijn financiële verplichtingen te voldoen.

Door de vereenvoudiging kan de gerechtsdeurwaarder in veel situaties de beslagvrije voet berekenen zonder de gegevens op te (hoeven) vragen. De verwachting is dat de bescherming van de beslagene hiermee drastisch wordt verbeterd.

 

Beslag- en incassokosten

Het komt vrij regelmatig voor dat de beslag- en incassokosten van de deurwaarder een aanzienlijk deel van de totale vordering uitmaken. Bijvoorbeeld, de vordering bedraagt in hoofdsom   € 1.245, en de beslag- en incassokosten van de deurwaarder komen op € 790. Dit staat natuurlijk niet in verhouding.

Verzoek de deurwaarder om de kosten te specificeren en betwist deze daar waar mogelijk. Deze druk werkt op de deurwaarder werkt soms wel. In 2015 heb ik een rechtbank verzocht om zich een oordeel te vormen over de onredelijke kosten, maar de rechtbank meende dat de civiele rechter daar niet over kan oordelen. Het betreft hier een rechtsterrein waar te weinig controle op het handelen van de deurwaarder bestaat. Dit heeft tot gevolg dat een deurwaarder naar eigen inzicht (ook kansloze) beslagmaatregelen kan treffen en daarmee de schulden fors kan doen toenemen.  Ik zie dit als een maatschappelijk probleem.

Deurwaarders en beslag op roerende zaken

Nogal vaak dreigen deurwaarders met beslag op roerende zaken en vervolgens executoriale verkoop van de inboedel. In de afgelopen jaren heb ik het vrijwel nooit zover zien komen. Er zijn enkele kwesties die iedereen zou moeten weten.

– Dreigen met beslaglegging in de wetenschap dat zeker het niet wordt uitgevoerd, is veelal onrechtmatig en klachtwaardig.

– Dreigen met beslaglegging op inboedel wordt vaak uitsluitend ingezet als drukmiddel om een regeling te forceren.

– Een deurwaarder met wie een regeling is getroffen zal vrijwel nooit beslagmaatregelen treffen.

– Beslag leggen op spullen in eigendom van anderen is veelal onrechtmatig.

– Executoriale verkoop van inboedel is zo kostbaar dat de opbrengst er meestal niet tegen opweegt. Alleen al daarom is de openbare verkoop vaak nogal twijfelachtig.

 

Met deze kennis in het achterhoofd kan in de meeste gevallen de druk van de dreiging worden weggenomen en de situatie worden genormaliseerd.

 

 

 

De kostendelersnorm wordt toch niet maatgevend voor de beslagvrije voet

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de beslagvrije voet zou worden berekend op grond van de per 1 juli 2015 geldende kostendelersnorm. Omdat een en ander op grote uitvoeringsproblemen zou kunnen uitlopen, is in juni 2015 op de valreep besloten om hiervan af te zien. Voorlopig blijft de berekening van de beslagvrije voet bij het oude. Wel heeft Staatssecretaris Klijnsma aangekondigd om de berekening van de beslagvrije voet op termijn aanzienlijk te vereenvoudigen.

Verbetering van handhaving beslagvrije voet door de Belastingdienst

In de praktijk zie ik sinds medio 2014 aanzienlijke verbeteringen inzake de toepassing van de beslagvrije voet door de Belastingdienst. In 2013 was het beleid van de Belastingdienst nog diffuus en de uitvoering chaotisch.

In 2013 werd de Leidraad Invordering gewijzigd. “Als de belastingschuldige aannemelijk maakt, dat hij vanwege de toepassing van de overheidsvordering … een lager bedrag overhoudt dan overeenkomt met de voor hem geldende beslagvrije voet, maakt de ontvanger de overheidsvordering op verzoek van de belastingschuldige in zoverre ongedaan … ”

Bij inzending van een Formulier beslagvrije voet aan de Belastingdienst te Heerlen met de relevante informatie inzake huishouden, inkomen en vermogen wordt de verrekening van toeslagen nu vaak binnen een tot twee maanden gecorrigeerd. Het is aan te bevelen daarbij een terugvorderingsclaim in te dienen.

 

Controleer steeds hoge deurwaarderskosten

Het komt regelmatig voor dat de door de deurwaarder in rekening gebrachte executiekosten een veelvoud zijn van de hoofdsom waarin de debiteur is veroordeeld. Het gezond verstand zegt dat dit onredelijk is, de deurwaarder zegt dat dit ‘wettelijke’ kosten zijn.

De kosten van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders zijn vastgelegd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders van 4 juli 2001.  Het gaat dan om de betekening van exploten, het leggen van beslagen, de administratie van beslagen, advertentiekosten, het opvragen van informatie, etc.

De deurwaarder handelt op basis van een wettelijke taak en de kosten zijn bij besluit vastgelegd. Omdat de deurwaarder aanzienlijke vrijheid heeft bij het bepalen van de maatregelen is het goed om de kosten van de deurwaarder kritisch te beoordelen. Als de kosten hoog zijn, vraag dan een specificatie van de kosten en toets of de kosten niet onnodig zijn gemaakt.

Als de deurwaarder te hoge kosten in rekening brengt en hij deze niet corrigeert kan een klacht worden ingediend bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarder te Amsterdam.